Regulamin

1. Sesja nagraniowa w Studiu jest imprezą kulturalną w rozumieniu ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.01.13.123 z późn. zm.) i nie podlega przepisom o organizowaniu imprez masowych.

2. Na terenie Studia i Sali prób mogą przebywać jedynie uczestnicy Sesji nagraniowych, którzy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu.

3. Wszyscy zainteresowani (rezerwacją) zobowiązani są okazać dowód tożsamości. Kierownictwo Stacji pobiera od uczestników jedynie dane osobowe potrzebne dla celów ewidencyjnych. Powstała w ten sposób lista nie będzie udostępniana osobom trzecim.

4. Uczestnicy Sesji nagraniowych zobowiązani są do pozostawienia obiektu w stanie czystym i nienaruszonym. Za wszelkie straty odpowiadają sprawcy.

5. Kierownictwo nie zapewnia ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków. Uczestnicy powinni być ubezpieczeni we własnym zakresie.

6. Kierownictwo nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w miejscach do tego nie przeznaczonych, tj. nie pozostawione w wyznaczonej do tego sali, pod opieką ochrony.

7. Nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu sprawują: Kierownictwo , Obsługa i Ochrona. Uczestnicy winni przestrzegać poleceń wyżej wymienionych osób.

8. W wyniku zagrożenia przeładowania bodźcami rozrywkogennymi w Studio zakazuje się spożywania napojów alkoholowych. Przekroczenie tego zakazu skutkuje usunięciem uczestnika w trybie natychmiastowym.

9. Z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, na terenie Studia obowiązuje całkowity zakaz palenia.

10. Na terenie Studia zabrania się posiadania broni i wszelkich przedmiotów mogących zostać za broń uznanych. Muszą one zostać oddane w depozyt. Zabrania się również używania zabawek strzelających kulkami 6mm , wiatrówek itp.

11. Nieprzestrzeganie tego regulaminu lub zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego może skutkować usunięciem ze studia.

12. We wszelkich sprawach nieuwzględnionych w tym regulaminie decyduje Kierownictwo oraz obsługa Studia.

przeglad kapel Krakow

Studio Sala Ceny - Kraków

Studio nagrań | Sala prób | Cennik | Regulamin Studia
Studio nagrań Kraków :: Sala prób Kraków :: NIP : 683-107-55-58 :: Regon 120216201
NEBUSO